Thông báo V/v dừng tổ chức giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương “Cúp Becamex IDC” lần thứ XV năm 2020.

Thực hiện Công văn số 3772/UBND-VX ngày 07/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thông báo 272/TB-VPCP ngày 3/8/2020 của văn phòng chính phủ về kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, chung tay đóng góp vào việc phòng chống Covid-19 theo chủ trương và giữ gìn sức khỏe cho người lao động, công nhân, vận động viên tham gia giải. Ban tổ chức thông báo dừng tổ chức giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương Cúp Becamex IDC lần thứ XV năm 2020.    

Trên đây là Thông báo dừng tổ chức giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương “Cúp Becamex IDC” lần thứ XV năm 2020.

Trân trọng cám ơn ./.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(đã ký) 

CHỦ TỊCH
 Vũ Đức Thành 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *