Thông báo V/v tạm dừng tổ chức giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng tổ chức giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương

 “Cúp Becamex IDC” lần thứ XV năm 2020.

Thực hiện Công văn số 1132/UBND-VX ngày 16/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban tổ chức thông báo tạm dừng tổ chức giải và sẽ có thông báo chính thức về công tác tổ chức giải, sau khi tình hình dịch Covid-19 ổn định.    

Trên đây là Thông báo tạm dừng tổ chức giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương “Cúp Becamex IDC” lần thứ XV năm 2020./.